مراحل ثبت درخواست تعمیر مایکروفر دلفا در اهواز>

1– می توانید با تماس گرفتن به مرکز تخصصی تعمیر مایکروفر دلفا در اهواز ، مشکل دستگاه خود را ثبت کرده و تقاضای تکنسین مربوطه را با توجه به برند دستگاه درخواست نمایید.

2– می توانید از طریق فرم و انتخاب دستگاه مربوطه و گذاشتن فقط یه شماره تماس این کار را انجام دهید و تماس را به ما بسپارید.